Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling

Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling

5 Pages · 2013 · 73 KB · Dutch

Verhuurder is een zorgorganisatie die zich statutair ten doel stelt het leveren van zorg […….] aan [doelgroep omschrijven];. - Verhuurder heeft in het kader hiervan van [naam eigenaar gebouw] …………een woongebouw gehuurd bestaande uit …….zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimte

Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling free download


VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De , statutair gevestigd en kantoorh oudende te , aan de nr h ierna te noemen: "verhuurder", en 1, geboortedatum: 2, geboortedatum: wonende te aan de hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenl ijk te noemen: "huurder", partijen nemen het volgende in aanmerking: Verhuurder is een zorgorganisatie die zich statutai r ten doel stelt het leveren van zorg [……] aan [doelgroep omschrijven]; Verhuurder heeft in het kader hiervan van [naam eig enaar gebouw] …………een woongebouw gehuurd bestaande uit ……zorgappartementen met geme enschappelijke ruimten en voorzieningen, specifiek bestemd voor de hiervoor g enoemde doelgroep; Als gevolg van het besluit van de overheid tot het scheiden van wonen en zorg voor cliënten met een zorgzwaarte […], zal verhuurder voortaan rechtstreeks huurovereenkomsten met haar cliënten sluiten; Door deze vorm van verhuur gecombineerd met het lev eren van zorg door verhuurder in het woongebouw dat verhuurder huurt, biedt verhuurder d e mogelijkheid aan huurder om met zorg zelfstandig te wonen; De onderhavige huurovereenkomst heeft betrekking op een onzelfstandig/zelfstandig zorgappartement dat aan huurder zal worden verhuurd ; huurder heeft zorg (ondersteuning en begeleiding) n odig in zijn dagelijks leven; huurder beschikt in verband met deze zorgbehoefte o ver een CIZ indicatie XX ZZP X of ZZP X en regelt in verband met het scheiden van wonen e n zorg de zorg via een met verhuurder gesloten aparte zorgovereenkomst; huurder is zich ervan bewust dat de huisvesting en de zorgverlening qua omvang, financiering en organisatie alleen mogelijk is indien de zorg afgen omen wordt via verhuurder; Huurder verplicht zich derhalve gedurende de duur v an deze huurovereenkomst de zorg uitsluitend van verhuurder af te nemen, een afschri ft van de zorgovereenkomst is aan deze huurovereenkomst gehecht; 2 de zorgverlening door verhuurder en het in huur gev en van het zorgappartement zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden in die zin dat de huurovereenkomst door huurder zal dienen te worden opgezegd, dan wel door verhuurder zal worden beëindigd, wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd; huurder onderschrijft de redelijkheid van het boven staande onderschrijft en is bereid het gehuurde onder deze voorwaarden te huren VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Het gehuurde Artikel 1 [bij zelfstandige woonruimte] Verhuurder verhuurt a an huurder die in huur aanneemt de woning, gelegen aan de nr te , inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van de om het complex eventueel gelegen groenstroken, en tuinen die als onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: "het gehuurde" Een beschrijving van het gehuurde is als bijlage opgenomen [bij onzelfstandige woonruimte] Verhuurder verhuurt aan huurder: a de op de aangehechte tekening aangeduide kamer(s ) in het pand gelegen aan de ……… nr …………… te ……………, en b de in voornoemd pand voor gemeenschappelijk gebruik bestemde keuken / toilet / doucheruimte / entree / gang(en) / bergruimte / ……… ; inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van of g enot

------------- Read More -------------

Download voorbeeld-huurcontract-zelfstandige-woonruimte-met-zorgbepaling.pdf

Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling related documents

VOORBEELD KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER

7 Pages · 2009 · 717 KB · Dutch

Arbeidscontract : O n.v.t O korter dan een jaar O jaar O onbepaalde tijd per maand/jaar per maand/ jaar O nee Cataloguswaarde : €_ Soort schuld en Afsluitdatum

Commissie komt met routekaart voor de verdieping van de Europese economische en monetaire ...

8 Pages · 2017 · 95 KB · Dutch

De Commissie presenteert een mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele · eurozone binnen het kader van de Unie. In de mededeling worden vier specifieke functies uiteengezet die van essentieel belang zijn voor het verdiepen van de Europese economische en monetaire 

Prevalentie van otitis externa bij volwassenen met een

36 Pages · 2011 · 299 KB · Dutch

Prevalentie van otitis externa bij volwassenen met een verstandelijke beperking . [email protected] Onderzoek in het kader van de AVG opleiding aan het Erasmus MC te

Ondergetekenden - Huurcontract Voorbeeld | 100 % Gratis Voorbeeld

5 Pages · 2006 · 20 KB · Dutch

De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. (Huurovereenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. Tijdelijke huurovereenkomsten

Engineering Design met SolidWorks Studentenwerkboek

162 Pages · 2010 · 4.94 MB · Dutch

SolidWorks Tutorial. In deze les gaat u het onderdeel maken dat Studentenwerkboek Engineering Design met SolidWorks 103 9 Les 9: Revolve en Sweep Features

Essential Role of Gab1 for Signaling by the c-Met Receptor In Vivo

10 Pages · 2000 · 635 KB ·

The Rockefeller University Press, 0021-9525/2000/09/1375/10 $5.00. The Journal of Cell culture that depend on the cell type used as well as on the.

Main Courses: Desserts: U kunt uw maaltijd uit breiden met

1 Pages · 2011 · 209 KB · Dutch

Ben & Jerry’s in de smaken Cookie Dough, Strawberry Cheesecake, Chunkey Monkey & Tussen 1881 en 2010 heeft de Kruisweg 11 verschillende uitbaters gekend.

Mijn persoonlijke ervaring met de lever - Lyme natuurlijk genezen

13 Pages · 2012 · 135 KB · Dutch

Maagpijn Verandering van de darmfunctie, constipatie, diarree Ik had bovendien de tijd om mezelf eens grondig te reinigen, wan t door de stress

Oproepkrachten Oproepcontract met voorovereenkomst Nul

2 Pages · 2011 · 29 KB · Dutch

De werknemer heeft een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er is geen afspraak over het aantal te werken uren. Voorbeeld min-maxcontract:

MET IE RS

64 Pages · 2015 · 16.4 MB · French

3. ALLEMAGNE. Y a-t-il un pilote dans la BMW ? En association avec Continental, BMW va tester pendant deux ans des prototypes de .. nouveau raid humanitaire dans les pays de l'Est. 25 | SOCHAUX. La 205 a fait de Meyle de 2009 à 2012, et directeur France pour Ocap. International depuis